Projekt

VREF
Mot hållbar och rättvis mobilitet

Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser, VREF, investerar i forskning och utbildning i syfte att bidra till nya idéer och lösningar för att utveckla hållbar och rättvis mobilitet och tillgänglighet i städer. Det övergripande målet är att stärka tillgängligheten för alla grupper samtidigt som transporternas negativa lokala och globala miljöpåverkan radikalt minskas. VREF finns i Göteborg men verkar globalt. Genom programmet ”Future Urban Transport (FUT) – How to Deal With Complexity” finansierar VREF forskning och utbildning inom fyra tematiska program:– Mobility and Access in African Cities (MAC)
– Informal and Shared Mobility in Low- and Middle Income Countries (ISM)
– Walking as Mode of Transport (Walking)
– Urban Freight (UF)

Länder
Globalt

År
2003–

Uppdragsgivare
Volvo Research and Educational Foundations

Region Uppsala
Samverkan kring kulturarvet

Region Uppsala vill öka samverkan kring kulturarvet i regionen. En viktig och spännande process är påbörjad tillsammans med berörda kulturarvsaktörer som under 2024 ska fortsätta samlas för att söka gemensamma perspektiv och hitta nya former för samverkan.

År
2023–2024

Partner
Region Uppsala

Länder
Sverige

Naturo
Kompetensutveckling för lokalt samskapande

NATURO-projektet kretsar kring hur lokala myndigheter, kommuner och civilsamhället kan samskapa naturbaserade lösningar (nature-based solutions, NBS) för att öka livskvaliteten i marginaliserade grupper. Projektet utgår från tre forskningsprojekt, inklusive Living Cities and Communities projekt Parkliv här i Sverige, och ska utveckla ett strategiskt ramverk för lokala myndigheters, kommuners och civila parters kompetensutveckling kring samskapande av naturbaserade lösningar.

År
2023–2024

Partners
Sveriges Lantbruksuniversitet
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (UIRS)
Wageningen University & Research och EUKN (Nederländerna)
Tyresö kommun
City of 's-Hertogenbosch (Nederländerna)
Velenje kommun (Slovenien)

Länder
Sverige
Nederländerna
Slovenien.

Future Mobility Hub
Design framework for women-centered mobility hubs

Projektet ska utveckla ett Design Framework for Women-Centered Mobility Hubs – noder som erbjuder samlokaliserade, delade mobilitetsalternativ, infrastruktur och tjänster, med utgångspunkt från behov hos kvinnor och vårdgivare. Genom att fokusera på kvinnor är vår hypotes att tillgängligheten ökar även för andra användare av transportsystem.

År
2023–2024

Partners
Shared-Use Mobility Center

Finansiär
Vinnova

Länder
Sverige
USA

Conexus
Urban nature connects us

Conexus är ett fyraårigt projekt som sammanför latinamerikanska och europeiska partners för att stärka internationellt samarbete kring naturbaserade lösningar (nature-based solutions, NBS) och ekosystemåterställning. Naturbaserade lösningar har potentialen att möta många av de gemensamma klimat- och sociala utmaningarna som våra städer står inför, samtidigt som de ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Det fyraåriga projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

År
2020–2024

Partners
Projektet leds av University of Sheffield, och har 30+ partners (städer, universitet, SMEs, NGOs, etc), bland vilka Living Cities & Communities samarbetar nära med European Urban Knowledge Network (EUKN), ICLEI, Barcelona Regional, University of Chile, och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Länder
Globalt

Unika historiska Kalmar län
Kulturarv som bas för hållbar tillväxt

Kulturarv är allt från förhistoria till värden som vi skapar idag. Det kan vara gravar och runstenar men också industrihistoria, musik, odling, mode och så vidare – in samtiden. Med samarbetsprojektet ”Unika historiska Kalmar län” (2021-2023) ville projektägarna Kalmar kommun och Kalmar läns museum ge en bredd av aktörer förutsättningar att paketera kulturarvet på sätt som i förlängningen bidrar till utveckling och tillväxt för länets företag.

År
2022–2023

Partner
Kalmar läns museum

Länder
Sverige

Skärgårdsutveckling Karlstads kommun
Omvärlds- och marknadsanalys

Karlstads kommun vill utveckla friluftsliv, naturturism och näringsverksamhet i Vänerskärgården. För att kunna ta långsiktiga beslut beslutade man 2023 att ta fram en omvärlds- och marknadsanalys, i syfte att lära från andra destinationer, både nationellt och internationellt, som på ett positivt sätt jobbat med skärgårdsutveckling. Man sökte exempel på lyckosamma skärgårdssatsningar och vad som kan attrahera människor för besök i framtiden. Kunskapsunderlaget efterfrågades som grund för Karlstads fortsatta arbete att utveckla skärgården och för kommunens långsiktiga översiktsarbete.

År
2023

Partner
Karlstads kommun

Länder
Sverige

Parkliv
Verktyg för samskapande och inkludering

Det finns starka samband mellan stadens grönområden och människors hälsa och välbefinnande. Ändå står många grönytor tomma, och skulle kunna användas betydligt mer – om de var mer inkluderande. Projektet Parklivs syfte var att ge stöd i hur redan beforskad kunskap om inkludering kan tillämpas, så att kommuner och andra kan utveckla och anpassa grönområden.

År
2019–2022

Partner
Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiär
Vinnova

Länder
Globalt

Inkult
Inkluderande kulturmiljöer

INKULT var ett Vinnova-finansierat projekt som syftade till att ge individer med funktionsvariationer bättre förutsättningar att ta del av och uppleva, men också bidra till att utveckla, kulturmiljöer. Främsta målgruppen var barn och vuxna med funktionsvariationerna NFP och intellektuell funktionsnedsättning. Projektet utvecklade en verktygslåda för aktörer som ansvarar för kulturmiljöer, exempelvis kommuner, föreningar och statliga myndigheter med flera. Målet var att förmedla en handbok med verktyg som är enkla att använda och inte kräver mer resurser än att de kan användas inom den ordinarie verksamheten.

År
2020–2021

Partners
Norconsult
Kramfors kommun

Finansiär
Vinnova

Länder
Sverige

Enrico
Kulturarv, platsutveckling och näringslivsutveckling

ENRICO är namnet på en ERUF-finansierad förstudie som genomfördes av Institutionen för kulturvård vid Uppsala universitet, Campus Gotland, kring kulturarv, platsutveckling och näringslivsutveckling. Syftet var att se hur den forskning som sedan ett antal år bedrivs vid Campus Gotland inom kulturarv och hållbar utveckling kan implementeras och praktiskt användas på Gotland. 

År
2023

Uppdragsgivare
Uppsala universitet

Länder
Sverige

Arkus
Hur jämställt blev det?

Trots långvarigt arbete för jämställdhet i Sverige kvarstår skillnader i livsvillkor för kvinnor och män. Såväl Boverket som politiken för Gestaltad livsmiljö och European Bauhaus prioriterar styrning mot inkludering och jämlikhet. Insatser för jämställda platser har gjorts, ofta kopplat till flickor/kvinnors otrygghet och begränsade användning av det offentliga rummet. Dock saknas ofta uppföljning.

År
2023

Uppdragsgivare
Tengbom
KKH

Länder
Sverige

Tossebergsklätten
Koncept och utvecklingsförslag

Sunne kommun vill utveckla det 343 meter höga berget Tossebergsklätten, beläget strax intill Övre Fryken, till ett attraktivt besöksmål för både lokala invånare och tillresta. 2023 beslutade man därför att ta fram en konkret och realistisk vägledning kring platsens möjliga utveckling – vad platsen kan erbjuda och för vem. 

År
2023

Uppdragsgivare
Sunne kommun

Länder
Sverige