Våra verksamhetsområden

Forskning och lärande

Vi har senior spetskompetens och gedigen erfarenhet av att leda och bygga upp forskningsverksamhet i både svensk och internationell kontext. Bland annat genom vårt mångåriga ledningsuppdrag för Volvo Research and Educational Foundations (VREF), en globalt verksam filantropi som finansierar forskning och utbildning som främjar hållbara och rättvisa transporter.
Vi är också aktiva parter i olika forsknings-samarbeten. För närvarande i internationella projekt tillsammans med bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet och Tyresö kommun, i projekt som rör inkluderande och gröna stadsmiljöer, och nyligen tillsammans med Uppsala universitet i projekt kring kulturarvets betydelse för regional utveckling och platsutveckling.
Vi arbetar ofta i skärningspunkter mellan forskning och praktik. Vi tycker om att utforska och förfina kopplingarna mellan ny kunskap och tillämpning och vidareutveckling i verkligheten.
Vi har också stor erfarenhet av leda och skapa strukturer för gemensamt lärande och kunskapsutbyte, över sektorsgränser och kunskapsdiscipliner. Både i stora och fleråriga internationella projekt som Conexus* och Naturo*, och i lokala och svenska projekt som Inkult* och Parkliv*.

Hållbara städer och platser

Vi har senior kompetens och mångårig erfarenhet av att leda, analysera och strukturera processer och projekt inom hållbar stads- och platsutveckling.

Vi jobbar gärna med frågor som rör hållbara transporter (som i våra uppdrag för VREF* och K2*, och i projektet Mobility Hub*), dialog, medskapande och inkludering (som i projekten Parkliv*och Naturo*), Nature Based Solutions (som i projekten Connexus* och Naturo*) och kulturarvets, museernas och civilsamhällets betydelse för hållbarhet och tillväxt i regionala och lokala kontexter.

Kulturarv och museer

Vi har senior spetskompetens inom kulturarvs- och museifrågor, och mångårig erfarenhet av att styra, leda, utveckla och analysera kulturarvs- och museiverksamheter både på nationell myndighetsnivå och lokal föreningsnivå.   Vi jobbar gärna med frågor som rör organisation, finansiering och samverkan, samt kulturarvets och museernas betydelse för platsutveckling, hållbarhet och tillväxt, som i uppdragen; Kulturarvssamverkan inom Region Uppsala, ENRICO*, Unika Historiska Kalmar Län* och Organisation och finansiering av konstmuseet Körsbärsgården. Med breda nätverk, god nationell överblick och en uppdaterad internationell utblick jobbar vi också gärna med att ta fram utredningar, utvärderingar, omvärldsbevakning, strategic foresight, kunskapsunderlag och lärandeprocesser/event för sektorns olika aktörer. 

Kommunikation och marknadsföring

Vi är ofta verksamma i uppdrag och projekt med behov av forskningskommunikation. Vi planerar och genomför kommunikationsinsatser som för samman forskare och stärker gemensamt lärande. Vi populariserar och sprider forskningsresultat för en bredare publik.
Med senior kompetens inom strategisk och operativ kommunikation, journalistik, markandsföring och redaktörskap, kan vi också utveckla alltifrån redaktionella format och varumärkesstrategier, till digitala strategier, hemsidor och kampanjer, informationsmaterial och publikationer, och så vidare.
Vi har också stor vana och erfarenhet av att arrangera event som konferenser, workshops, seminarier, debatter – och så vidare. Både för specifika branscher och målgrupper, och för allmänheten.

Ledningsstöd och foresight

Vi har stor erfarenhet av att leda verksamheter och organisationer, och av att stötta chefer och ledningsfunktioner i olika roller och skeden. Till exempel inför, under och efter processer av förändring och utveckling. Vi kan som ledningsstöd till exempel agera utredare och analytiker som i projektet xx, och strategiskt bollplank som i projektet x. I strategiska processer kan vi också bidra med trendanalys och foresight, på svenska ibland kallat framsyn eller omvärldsanalys, som hjälper er att ringa in risker, möjligheter och framgångsfaktorer för en viss verksamhet, bransch eller frågeställning. Som omvärldsanalytiker med breda nationella och internationella nätverk är vi också bra på att plocka fram case och illustrerande exempel, kopplat till olika uppdrag och frågeställningar.